UT CSSA - University of Texas at Austin: Chinese Students and Scholars Association 德州大学奥斯汀中国学生学者联谊会/学生会

 找回密码
 Register
查看: 9177|回复: 18

[原创]美国生活实用网址大全

[复制链接]
发表于 2008-12-9 17:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]在美国生活要多利用网络,这样可以省去不少时间和精力,使自己事半功倍哦!本站是一些生活中常用的网址,http://www.best918.com/,该站收录了美国生活常用网站资源,包括租房、电话和电话卡、网络、电视、购物、机票和出游、工作求职、保险、汽车、美食、化妆品、运动休闲娱乐、电脑及电子产品、健康保健及生活娱乐等信息.应有尽有,希望能为生活在美国的朋友提供方便.
$ b" {( K- q$ y
- @6 n2 M4 D$ h( P学习篇: x& S/ j, t) u9 J, s% r3 z
1) 购书和文具  7 I, m2 j# i* P, n9 S
bn.com
. q3 z1 ~+ h& i: @( V- y4onlinepoker.com! K: g# |/ W( E  F! d6 i9 U
Amazon.com
7 D( B/ |  G  k$ {campusi.com" n. b, y5 E# [7 T7 G& i7 h1 s: x
bookfinder4u.com ( 对比各书店的价格): f( U. k4 n+ I( f9 b7 ~, Z& Z
ADDALL.COM
* ^' N1 c/ A  l# FEbay.com8 Z% p, M) V! J% G% ^
losmix.com
0 m$ D1 z/ ~% l; L* t; ^allbooks4less.com( Z  @. N; K  a( V0 i
以下是文具: d1 ]! R( x5 A% D
officequarters.com/ 买文具的网站.不是我给它打广告,它真的又全又便宜.
, N8 H- S' b3 C$ J. e  X+ |3 N4 vstaple.com/ 文具分店很多
. O1 h2 g' a4 ^2 _/ p! C+ x2 HOffice Depot.com
3 Z' h1 @% }0 O; r/ d) _officemax.com/
- @( A! B" Q4 W
" I) c; y9 {1 R2)签证移民* j, j6 Q7 c+ y% w" n) Q
eslbay.com/Citizenship/ 美国移民信息收集8 O$ v  l# y9 b7 g% J2 M3 j4 J0 H
iflychina.net/visa/ 国内签证预约时间消息6 ]1 B. M; A8 J* g- H. s7 }

# @3 l- [) [" t1 }3) 考试  g/ G* b: s- C; d) r- j; W
Greclub.com/ GRE
' i% N- L. {# j* q6 l' i/ t" v51gamt.com/ GMAT
, @# d% M2 @; n/ RGTER# c9 c+ o* E" s" o( q7 S3 {5 M
http://acezh.com/toefl/download.htm 前版主ACEZH的托福机考- w6 \! R& @0 J' _! h
资料库,很多资料可以下载.. J3 w+ l7 X6 b( D" S
http://www.ets.org/ ETS
0 H3 K; k/ P2 Jhttp://www.gter.net/news/html/200409/1094674249.html GRE模考( G( g5 l3 [/ E
http://www.hastars.com/flashgame/haBrainEng/flash.asp 单词# s7 _- Y2 x& ^/ ?1 U; k- ?
游戏
7 f" j0 X; e0 F$ ^5 z1 Mhttp://www.pdictionary.com/ 图文字典
) J& U* e7 K: U0 r6 V+ r0 m7 phttp://www.MBAcity.com MBA考试
) S, }+ ?, X( ~6 p+ s1 @ 4 j5 e. c: N" C, y+ i- r. c5 b
4) 资料
9 M6 j7 b0 n4 x$ Y3 @* F' [http://www.ESLbay.com/ 英语学习的全部资料
5 i+ J4 V6 \% Y& Q& @! P% d/ jhttp://www.comrite.com/dict 在线英汉汉英字典, 含英英解释, ! i) V8 l+ q$ t
英汉解释, 英语例句,同义词, 真人发音等. 中文含拼音. 有帮助( Y. U* `4 J. s
学TOEFL, SAT, GRE 和GMAT
4 j6 e6 v  ~. n( c' B7 S6 }. Nhttp://www.m-w.com/ WEBSTER网上发音字典1 a7 r. H+ u$ i2 u0 c
http://www.discovery.com/ DISCOVERY* ?% n8 [- i$ p5 @
http://www.nationalgeographic.com/ 国家地理4 w8 q% K/ G( D" L8 s# Y) d
http://www.rd.com/ READ';S DIGEST8 X9 L, Z1 f1 l! n0 n
http://people.aol.com/people PEOPLE
+ v2 |5 }6 r9 V+ I% e+ hhttp://www.abcradio.com/index.cfm?bay=home.page ABC RADIO3 X, _$ T6 ~# l) [2 U
http://news.bbc.co.uk/ BBC
) p. m1 Y% h: p3 Fhttp://www.nytimes.com/ NYTIMES. b% k" q% J( D9 F/ _
http://www.bbc.co.uk/?ok BBCUK0 S( a8 i9 ]3 n
http://news.yahoo.com/ YAHOO NEWS
1 P, G2 f, m+ Q, h' A3 xhttp://www.newyorker.com/ NEWYORKER
1 ~' h% L! R1 _# zhttp://www.loansprovider.com 免息贷款查询1 |2 H( K0 ^# d% y: G5 [
http://www.cnn.com/ CNN" B7 b1 C. k- T% v8 O
http://www.usnews.com/usnews/home.htm USNEWS
7 T. A& g0 i7 _http://www.cbs.com/ CBS6 T2 c. J5 i* M6 w& Z& ^6 U& s3 _" G
http://www.hbo.com/ HBO
6 @0 A5 U0 ^5 B7 Y1 W, Jhttp://www.answers.com/ 解答你的问题,一百万个问题的回答. 0 k6 l5 s$ C3 t  [8 N9 W; P
看你还能拼出什么东西.
4 M$ H2 y% i# a% s- v5 I: \- M) Q3 t
工作篇
/ r$ w' p9 c: T+ H. e" ~ 7 [1 L9 o# C" I# S8 p  R7 p
1) 找工作的网站
9 G5 N6 g  l( Xdice.com% u/ o# I* h0 B2 Y" v4 L
careersearch.cn. ]# J; s: D4 f" R- ^4 G6 W0 s- T. @1 T
monster.com/
1 M+ F* V* Q7 |5 O4 ^$ Q, ucareerbuilder.com
) `) T$ y% D( R: U. RYahoo Job
) O% i! f# W: G& j3 w7 fBeyond.com
- _6 p. k! G, H( jjob.com+ |+ ~; M3 i, _3 e4 M' q* w8 L
WorkTree.com - The LARGEST Job Search Portal In The World!
8 \+ v$ Y3 a, C1 Echronicle.com/ 高校工作
. v7 D# W# Y1 o( |8list.com/
- ]* C/ t' Y  } 0 \* ]9 t9 [' |& u& @# r
修改简历 ) d: D$ p. r9 o6 D" e
ResumeRabbit.com   h4 B2 ?% e+ f; J* P
resumeedge.com/  J' @: Y4 X" r4 r) {2 E
resumezapper.com$ l  a/ y/ F& Y; z5 Q; L( c3 C9 u. s

: b2 o4 X. {# f0 [. m# ]* V$ z2) 纳税/贷款
8 c2 `& X- G' d0 {3 dhttp://www.utexas.edu/international/taxes/; i# Y  B( N; y, V. Z
http://www.dealsocean.com/tax.htm. M" d, V- f3 N3 o( L7 j8 b* v
http://www.fxloans.com/ 华人免息贷款
) K0 C' g( g" Dhttp://www.loansprovider.com/ 贷款查询' N8 z0 X) p5 r1 f! F
: p/ |9 U$ Y0 w* B
生活篇/ O5 T+ j# i, o- X2 u1 T; y4 ?

" R$ p4 l# l' s6 j! m  U1) 飞机票
3 I" B# h& g$ O' C6 Q; _travelocity.com
$ c3 [% M: Z. ]4 B- j$ gorbitz.com8 B9 r. x4 w* q* [, S
expedia.com
( ?) S4 h/ X: ~" V3 ^priceline.com4 C# J2 U' }7 b% W
onetravel.com
2 [- O/ w! L4 Q# h4 {3 tcheaptickets.com6 S! C  ~$ U- d' M; j* X
/ p2 c. m) v% f0 \
更多网上订特价机票信息,请见: 如何买到便宜机票best918.com/airtickets.html# T9 H+ L6 o9 Y8 @
) E1 i5 X+ R2 l# j3 H' O
2) 买保险' n8 z" R4 g& J6 V' [- E
insuranceonline.com.cn/ 华人保险在线
' S) n* y# H5 D6 ]$ |psiservice.com/ 校外医疗保险4 v, F8 x* ^) {( O. [
icsweb.org/
1 P4 J, v: O1 ^+ r+ o* _fxloans.com/1 A' B/ ?. b* A% o' I3 ]( C0 S
travelinsure.com/ 访美旅游健康保险0 u- d/ t. w* b4 q: r

6 F8 {* @* G1 j* C; R* J* j- F! ?0 E3) 美容护肤+ Q; W+ Y7 q! b" `$ C+ ^6 T6 }$ I
. F( T6 X+ O( i, M' d
卖护肤品的网站
6 `: H+ \- Z& Z+ x* q: wsephora.com( }) o" C7 Y% r3 q: |+ Y
cosmeticonline.cn
: c" |* R2 k( J" V0 D4 R+ a3 n1 ogloss.com5 g$ b: m  L$ q, B& k1 x9 z' F
clinique.com
( N, {1 i- H- U3 Dlancome.com: }. n' Q- S; R6 ~
beautyrose.com/* n, d. `; L9 g
StrawberryNET.com 草莓网推荐的人比较多. |. [3 ~! a6 |! L" ?" l; \( Q; j

( ^, p$ a2 N, a2 d. X% e* Tspalook.com  
7 `2 q) Q" }* \$ p& s
9 ]; W, R  Z+ o- Z2 ?  G! V0 J% h4 A/ C/ ^  U6 t7 p3 w
4) 美食网站0 M3 `6 S/ U/ X$ L; j( J
http://www.euphocafe.com/ 著名的爱厨姐姐网站,以好吃和简单深受海外人士的追捧.  D$ A9 t1 _- v  K  `! I
http://leilako.com/recipes/ 面点类的好网站,据说照做很难失手.( n: M- W. Y$ D- C& ?7 S
http://www.areyoueye.com/ 一个留学生自建的烹饪网站,谁不想嫁或者娶一个这样的人.
; V1 e' l# Z7 L; Y/ @; ^4 }+ d: E: e& Vhttp://kaihui0. tripod.com/ 一个简易的菜谱,内容不少,打开才看到是什么.
  }& u! b3 i/ a- }* w4 B3 ehttp://ebake.dyn.dhs.org/ 克莱尔的点心小栈. ^% C+ s! C/ U" O8 }2 _+ @
http://www.mealsforyou.com/cgi-bin/home 西餐网站,分类有菜谱; v" c5 N6 {3 [6 Y9 p; P' e
http://www.epicurious.com/recipes/find/browse/ 还是西餐,说是有17000个菜谱,& h; I/ x& v6 f2 J' G' C, v( X4 u
http://www.recipegoldmine.com/ 西餐菜谱的搜索网站.
( T; f$ a* r& v4 o4 ^( Phttp://www.cooking.com/ 什么网站可以叫COOKING,很好奇的看了一下.
2 k  {1 U! O8 ]) E3 L! b( Nwww.cook.com 这个也收起来不过好像没有COOKING好.
/ ^4 F1 y) D  M3 |3 ~" v
5 J; \' x% f$ g5) 汽车/ p+ H% V' _6 M+ P
www.kbb.com 新车二手车价格查询,寻找附近的DEALER,要低于INVOICE价格几百以上才是好价格,REBATE另计.# f$ _8 ]2 t; v* i& Y0 w, w
www.autoclubs.com.cn8 }( p  O0 Y, W, c
http://boston.craigslist.org/about/cities.html 买卖二手汽车,私人交易多方查看,谨防上当.  a: t5 @: j- t: I* S0 U
www.cars.com 查询二手车,一般都是DEALER的价格/ {+ f* C  a" A3 v1 g
www.autotrader.com
" v7 i0 G$ h/ g; ?% S# @9 kwww.courierjournal.com
3 @: l8 g1 f0 j. V) `5 D" d- O* j( uhttp://www.carfax.com/ 查询VIN号记录
/ u! ]8 _' V* n1 _http://www.autocheck.com/consumers/gatewayAction.do 查VIN号记录4 i) G: P- u$ {# K# v2 P% f$ F% C
http://club.xcar.com.cn/viewthread....1043283&fpage=2 倒车泊车示意图6 l$ C6 h) X1 M
http://www.travelers.com/ 汽车保险& n+ [. ~, B0 p0 z& s6 {9 z
http://www.edmunds.com/   这个几乎所有dealer都用,最权威.  
0 k9 A& j$ B: i! s& ?# Ehttp://www.carsdirect.com    可以旧车估价
6 Z7 g9 R# S" U- Y7 khttp://www.jdpower.com/cc/auto/index.jsp   有对车各项指标的统计分析.
. t* t0 i, K2 c* x1 z/ b  h7 @http://www.carbuyingtips.com/  tip挺全的
0 Z; e+ c+ H( a# ?% V8 p* r[/watermark]
发表于 2008-12-9 17:38:50 | 显示全部楼层

[原创]美国生活实用网址大全

我就是网络利用的太多了的
发表于 2008-12-9 19:22:33 | 显示全部楼层

[原创]美国生活实用网址大全

www.dpreview.com
发表于 2008-12-9 21:40:13 | 显示全部楼层

[原创]美国生活实用网址大全

頂 dpreview.com
发表于 2008-12-10 23:12:32 | 显示全部楼层

[原创]美国生活实用网址大全

下面引用由火鸡2008/12/09 09:40pm 发表的内容:" Y& r' T* O2 g+ A- [3 y
頂 dpreview.com
赞. you have been enlightened.
发表于 2009-12-6 00:12:21 | 显示全部楼层

[原创]美国生活实用网址大全

不错
9 Y3 j8 b* u) J* }9 `
发表于 2009-12-7 10:29:54 | 显示全部楼层

[原创]美国生活实用网址大全

utcssa.net !!!
: {; u  @; ?5 Z0 {+ I. q! P$ P7 p
发表于 2011-5-15 06:08:04 | 显示全部楼层
great!~help a lot~
发表于 2016-12-20 10:41:55 | 显示全部楼层
thanks for sharing
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | Register

本版积分规则

小黑屋|手机版|UTCSSA   Visiting Stats:

GMT-6, 2017-6-27 08:00 , Processed in 0.063128 second(s), 15 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表